IS BAD ART ART? IS BAD ART BAD?

IS BAD ART ART?
IS BAD ART ART? IS BAD ART BAD?

Installation, LED Ticker Display.

The description below derives from captions found in Museum of Contemporary Art in Kraków by Podpisy pod obrazkami w MOCAK-u​. It was translated from Polish by Google Translate.

Ogólna refleksja na temat ludzkiej egzystencji. Dominująca w kompozycji czerń wciąga w jakąś otchłań, symbolizując – być może – proporcje ludzkiej egzystencjalnej przytomności. Artysta wydaje się poszukiwać symboliki losu w abstrakcyjnym chaosie, który wytwarzamy wokół siebie. Takie postawienie problemu pozwala na różne spekulacje metafizyczne i emanuje egzystencjalną metaforycznością. Niepowtarzalność człowieka potwierdzona przez dokument artystyczny, który w przeciwieństwie do innych dokumentów tożsamości nie dehumanizuje i nie zamienia w „anonimowy” element systemu. Kompozycja – „zgwałcona” prędkością napisu – zostaje zmuszona do odpowiedniego zbliżenia. Akt silnie poruszający narzuca symbolom wysoki poziom nagłośnienia. Ktoś nieobawiający się banału mógłby powiedzieć: „jak w życiu”.

General reflection on human existence. Dominant in the composition draws in a black abyss, symbolizing – perhaps – the proportions of the human existential consciousness. The artist seems to be looking for symbolism fate in the abstract chaos that produce around them. A comprehensive approach to the problem allows different metaphysical speculation and exudes existential metaphoricalness. Human Uniqueness confirmed by artistic document, which unlike other identity documents did not dehumanize and does not replace the “anonymous” part of the system. Composition – “raped” by the speed of the inscription – is forced into an appropriate approximation. The act of moving strongly imposes a high level of sound symbols. Someone not afraid of banality would say, “like in life.”

2015.05